Проект на Министерство на труда за подобряване условията на труд

from: office@dirconsult.eu
to: denisov@abv.bg
date: Oct 31, 2022, 5:55 AM
subject: Проект на Министерство на труда за подобряване условията на труд

Здравейте,

Предлагам на Вашето внимание  възможност за подкрепа на проектна идея,
относно подобряване условията на труда на съществуващи работни места, в
собствен или нает сграден фонд . Програмата за подобряване условията на
труда е на Министерство на труда и социалната политика.

Прикачвам Ви презентация на консултантска фирма „ДИРКОНСУЛТ“ЕООД относно
програмата, допустими дейности,  които могат да бъдат включени в проект
за кандидатстване и запитване за допустимост за първоначална диагностика
на вашата идея.

Ако представлява сериозен интерес за Вас проекта и желаете участие, моля
попълнете запитването а ние ще ви отговорим приложима ли е идеята Ви
относно подобряване условията на труда при Вас. Изпращайте запитване на
емайл адрес denisov@abv.bg от който ще Ви отговорим.

При нежелание да бъдете информирани относно настоящия проект или друга
възможност от национални или европейски програми, моля отбележете с НЕ
на настоящия електронен адрес за да бъдете премахнати своевременно.
Ако сме Ви причинили неудобство, моля да бъдем извинени.

„ДИРКОНСУЛТ“ ЕООД
Денисов
телефон : 0887 223461

Във връзка с правилата за защита на личните данни, Ви уведомяваме, че
това съобщение не събира и не обработва лични данни. Електронните адреси
са анонимни и не се прави връзка с личните данни на техния притежател.
Съгласно Закона за Електронната Търговия Ви информираме, че това може да
е не поискано търговско съобщение. Вие може да го приемете или
отхвърлите. Това писмо е еднократно изпратено до Вашия емайл адрес! Ние
може да сме получили вашия емайл от Вас, от Ваш партньор или от
публичното пространство. Ако не желаете да получавате повече информация,
моля отговорете с отпиши или с кратък отказ НЕ и ще преустановим
своевременно изпращането на търговски съобщения към Вашият емайл адрес.
Ако сме Ви обезпокоили, моля да ни извините!


Hello,

I offer to your attention an opportunity to support a project idea, regarding the improvement of working conditions at existing workplaces, in own or rented building stock. The program for improving working conditions is of the Ministry of Labor and Social Policy.

I am attaching a presentation of the consulting company “DIRKONSULT” EOOD regarding the program, eligible activities that can be included in an application project and a request for eligibility for an initial diagnosis of your idea.

If the project is of serious interest to you and you wish to participate, please fill out the inquiry and we will answer you whether your idea regarding improving working conditions is applicable for you. Send an inquiry to the email address denisov@abv.bg, from which we will reply.

If you do not wish to be informed about this project or another opportunity from national or European programs, please mark NO at this e-mail address to be removed promptly.
If we have inconvenienced you, we apologize.

“DIRCONSULT” EOOD
Denisov
phone: 0887 223461

In relation to the rules for the protection of personal data, we inform you that this message does not collect or process personal data. Email addresses are anonymous and no connection is made with the personal data of their owner. In accordance with the Electronic Commerce Act, we inform you that this may be an unsolicited commercial message. You can accept it or reject it. This letter has been sent once to your email address! We may have received your email from you, from your partner or from the public domain. If you do not wish to receive more information, please reply with unsubscribe or a short NO and we will promptly stop sending commercial messages to your email address. If we disturbed you, please forgive us!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: